Composition of Board Committees

Director Classes

 • Mijia “Bob” Wu – I
 • Yenyou (Jeff) Zheng, Ph.D. – I
 • Xinzhou “Paul” Li – II
 • Xiaopei “Ray” Wang – II
 • Gail Maderis – III
 • Paul Freiman – III

N&CG Committee

 • Yenyou (Jeff) Zheng, Ph.D.
 • Paul Freiman
 • Gail Maderis

Audit Committee

 • Gail Maderis
 • Paul Freiman
 • Yenyou (Jeff) Zheng, Ph.D.

Comp Committee

 • Paul Freiman
 • Gail Maderis
 • Yenyou (Jeff) Zheng, Ph.D.
2019 2020 2021
Class III Class I Class II
Maderis Wu Wang
Freiman Yenyou (Jeff) Zheng, Ph.D. Li