Composition of Board Committees

Director Classes

 • Mark Sieczkarek – I
 • Todd Zavodnick – I
 • Mijia Wu (Bob Wu) – I
 • Yonghao Ma (Carl Ma) – II
 • Xinzhou Li (Paul Li) – II
 • Paul Freiman – III
 • Gail Maderis – III
 • Xiaoyan Liu (Henry Liu) – III

Committee & Board Chairmen

 • Mark Sieczkarek – Chairman of the Board
 • Todd Zavodnick – Chair of N&CG Committee
 • Gail Maderis – Chair of Audit Committee
 • Paul Freiman – Chair of Comp Committee

N&CG Committee

 • Todd Zavodnick
 • Paul Freiman
 • Yonghao Ma

Audit Committee

 • Gail Maderis
 • Todd Zavodnick
 • Paul Freiman

Comp Committee

 • Paul Freiman
 • Yonghao Ma
 • Gail Maderis